Disclaimer

Hier worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van deze website. Lees deze gebruikersvoorwaarden aandachtig door voordat u de website gebruikt.

Gebruiksvoorwaarden

Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons, XS Trading Holding BV (Kamer van Koophandel: 67208991). Wij zijn een bedrijf dat is gevestigd in Nederland. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

XS Trading Holding BV verleent u hierbij toegang tot www.xstrading.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen indien u bij ons geregistreerd bent als officiële dealer of verkooppunt van een van onze merken. XS Trading Holding BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij XS Trading Holding BV en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van XS Trading Holding BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus, onder meer, verboden om:

  1. een (kopie) van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken te gebruiken voor commerciële doeleinden; en
  2. (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website van iemand anders).

Inhoud

Beperkte aansprakelijkheid

XS Trading Holding BV spant zich in om de inhoud van www.xstrading.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.xstrading.nl aangeboden materialen worden aangeboden met garantie. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van XS Trading Holding BV.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.xstrading.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met XS Trading Holding BV. Voor op www.xstrading.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan XS Trading Holding BV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit XS Trading Holding BV, waaronder mede verstaan de aan ons gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site. Meer in het bijzonder zal XS Trading Holding BV in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

  • handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie;
  • de onmogelijkheid de website te gebruiken; en
  • het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat XS Trading Holding BV verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

Door u verstrekte informatie en materiaal

Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

Op bepaalde onderdelen van de website kunnen de gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor ons onmogelijk vooraf deze informatie te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Wij behouden ons het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

Persoonsgegevens

Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden u aan deze privacyverklaring goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt.

Contact

Indien u een vraag of klacht heeft over deze website neem dan contact met ons op via telefoon: +31(0)72-8200330 of email: info@xstrading.nl

Diversen

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen.

Op deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing.

XS Trading maakt gebruikt van cookies om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Lees meer
Akkoord